万维百科

阿拉姆语本文重定向自 亞拉姆語

(重定向自阿拉姆語)
阿拉姆语
ܐܪܡܝܐארמיא
Aramaya
母语国家和地区伊拉克叙利亚亚美尼亚黎巴嫩土耳其以色列伊朗格鲁吉亚俄罗斯
区域主要在西亚,还有北欧北美澳大利亚等地
母语使用人数500,000(日期不详)
语系
文字叙利亚字母阿拉姆字母希伯来字母
语言代码
ISO 639-2arc
ISO 639-3分别为:
arc – Aramaic (ancient)
aii – Assyrian Neo-Aramaic
aij – Lishanid Noshan
amw – Western Neo-Aramaic
bhn – Bohtan Neo-Aramaic
bjf – Barzani Jewish Neo-Aramaic
cld – Chaldean Neo-Aramaic
hrt – Hértevin
huy – Hulaulá
kqd – Koy Sanjaq Surat
lhs – Mlahsô
lsd – Lishana Deni
mid – Modern Mandaic
myz – Classical Mandaic
sam – Samaritan Aramaic
syc – Syriac(classical)
syn – Senaya
tmr – Jewish Babylonian Aramaic
trg – Lishán Didán
tru – Turoyo

阿拉姆语亚拉姆语ܐܪܡܝܐ‎;亦译为亚拉姆语亚兰语阿拉姆语阿拉米语阿拉美语阿辣米语,下称阿拉姆语)是闪米特语族闪族)的一种语言,与希伯来语阿拉伯语同属一个语族。

阿拉姆语有3000年的历史,是世界上少数存活了上千年的古老语言之一。它是旧约圣经中的以斯拉记但以理书书写时所用的语言,并被认为是耶稣基督时代的犹太人日常时的用语。一些学者更认为耶稣基督是以这种语言传道,被以通行于地中海普通希腊文记录下来。

现在,还有许多居住在伊拉克叙利亚黎巴嫩亚美尼亚瑞典美国西欧拉丁美洲等国家和地区的亚述人及部分阿拉姆人(即阿拉美亚人)后裔使用阿拉姆语。

地理分布

公元前12世纪,以阿拉姆语为母语阿拉姆人,开始大量迁入现在的叙利亚伊拉克和东安纳托利亚地区。阿拉姆语因此变得越来越通行,它开始在整个地中海东部的沿海地区传播开,一直传播到底格里斯河的东部。随着犹太人移民的进入,阿拉姆语也被带进了北非欧洲,基督传教士把它带进波斯印度,甚至大唐。但从7世纪中叶起,阿拉姆语阿拉伯语所取代成为中东的通用语言。然而,在犹太人曼达教信徒和基督教徒中阿拉姆语作为一种文学礼拜仪式的语言保存了下来。今天,在原本受阿拉姆语影响的范围内还有少数个别且分散的群体在使用这一个语言。最近两个世纪以来的社会动荡促使讲阿拉姆语的人被分散到世界各地去,这当中包括以它为母语的人及使用它作为文学和礼拜仪式的人。阿拉姆语被现代亚述人当做唯一的民族语言。

阿拉姆语实际上是一组相关的语言,而不是单一的一种语言。阿拉姆语悠长的历史,其广泛的文学作品及为不同宗教社群所使用,都是这语言分化的原因。阿拉姆语的方言只有部分能沟通,其他的都不可以。阿拉姆语有些分支现时以其他语言的名称存在,例如:叙利亚语。大多数阿拉姆语的方言都可以归纳为东部方言或西部方言,以幼发拉底河或河的西岸为分界线。阿拉姆语是一个包含很广泛的语言家族,所以现时世代通行的阿拉姆语又被称为“新阿拉姆语”,以资识别。至于已不再通行的阿拉姆语成员,我们可以按其通行年代划分,可划分为“现代”、“中世代”及“古代”。这个同时从地域及时代的划分,基本上可以让我们把这个言族的语言加以分类。

书写体系

一本在11世纪以叙利亚字母书写的书

阿拉姆语曾经用过两种文字来书写,而这两种文字都有共同的源头。现时我们所描述的阿拉姆字母其实源自腓尼基字母。阿拉姆字母的独特“方角”亦影响了希伯来字母的发展,使它从最初与腓尼基字母差不多的式样发展至今日的样貌;而另一方面,受了阿拉姆字母影响的希伯来字母亦成为了犹太人用来书写阿拉姆语的工具,也就是新约圣经时代犹太人所通用的语言。

而基督徒社区亦从原有的阿拉姆字母发展出另一套草书体的字母,是为今日的叙利亚字母。另外还有一种从阿拉姆字母大幅修改过的字母,用于米底安语,是为米底安字母。

在古代中国摩尼教社群,他们使用汉字作为阿拉姆语诗歌歌词;而在现代,于叙利亚东北部及土耳其东部通行的图罗尤语有时会采用一种改良过的拉丁字母来书写。

除此以外,在古时有多个群体亦有从阿拉姆字母发展出各自的文字,例如:

 1. 纳巴泰王国首都佩特拉通行的纳巴泰字母
 2. 巴尔米拉通行的巴尔米拉字母。

历史

199819511915183617th century13th century12587006374354313062243rd century1721351st century1st century BC142 BC170 BC247 BC331 BC5th century BC500 BC740s BC10th century BC12th century BC

下面是阿拉姆语完整的历史。这段历史被分成三个主要时期:

这种分类法源于克劳斯州长所用的分类法。*

古代阿拉姆语

古代阿拉姆语是一门经历了13个世纪发展历程的语言。经历如此漫长的时间间隔是因为它包括所有如今已经灭绝的阿拉姆语。古代阿拉姆语的主要转折点是在公元前500年,当古阿拉姆语(阿拉姆人用的语言)成为法定阿拉姆语(强大帝国用的语言)的时候。当希腊语代替阿拉姆语成为当地的法定语言时,阿拉姆语已经发展成为多种多样的交谈方言。

古阿拉姆语

古阿拉姆语是指从其起源到它成为新月沃地的正式“通用语”这一时期阿拉姆人的阿拉姆语。它是大马士革哈马斯阿尔帕德这几个城邦的语言。

从公元前10世纪起就有许多阿拉姆语的碑铭。这些碑铭是古代阿拉姆城邦的政治文书。这一时期的阿拉姆语正写法似乎是基于腓尼基字母的,并且在书面语言中有统一的迹象。在东部阿拉姆地区,这一时期已经有了统一的正写法、统一语言的趋势。特别的,提格拉特帕拉沙尔三世统治下的亚述帝国在公元前8世纪征服阿拉姆地区,导致阿拉姆语作为官方语言的建立。

Silver ingot of Bar-Rakib son of Panammu, king of Sam'al (modern Zenjirli)

公元前7世纪起,该语言开始向四方广泛传播,但同时失去了自身的同质性。在美索不达米亚巴比伦黎凡特埃及出现了不同的方言。不过,阿卡德语开始影响亚述的阿拉姆语,只有有影响了巴比伦等地区的语言。在圣经列王纪下第十八章26节中,犹大王希西家用阿拉姆语和亚述使臣交流,使得老百姓无法理解他们在说什么。大约公元前600年,迦南王安东曾用阿拉姆语给埃及法老写信。

迦勒底阿拉姆语是迦勒底人新巴比伦王国的通用阿拉姆语,圣经部分章节是用这种语文写成的。另外有现代语言的新迦勒底阿拉姆语,须注意不要混淆。

帝国阿拉姆语

公元前5世纪,阿契美尼德帝国大流士一世把阿拉姆语订立为帝国西部的官方语言。虽则在前巴比伦帝国管治的地方里,当地官员早已在日常工作里使用东阿拉姆语在各地的各种方言,但大流士的诏令使阿拉姆语处于一个坚固及统一的基础上。

亚历山大大帝的征服未有使阿拉姆语言及文学立即被摧毁:直到公元后2世纪,在当地仍然可找到以阿拉姆语的文字纪录,而且与公元前5世纪时所通行的没有太大分别。

晚期古东方阿拉姆语

刻有曼达语的咒术盘

中世纪叙利亚语

犹太中世纪巴比伦阿拉姆语

中世纪犹太巴比伦语是塔姆德(前7世纪成书)的书写语言。中世纪犹太巴比伦语还是巴比伦体系背后编纂希伯来意译圣经(塔古姆)的语言。

曼达语

中世纪阿拉姆语

犹太中世纪巴勒斯坦阿拉姆语

撒玛利亚人的阿拉姆语

基督教的巴勒斯坦阿拉姆语

现代阿拉姆语

现代阿拉姆语又被称为新亚述语或新阿拉姆语。使用阿拉姆语的人多信仰叙利亚正教、东方亚述教会、迦勒底天主教、叙利亚天主教或曼达教派。美国有阿拉姆语电视台,而澳大利亚悉尼的民族电视台每周日都有两小时的阿拉姆语节目。而微软Windows也由Windows XP开始支持阿拉姆语,并提供相关的字型。

现代东阿拉姆语

现代东北部阿拉姆语

包括新叙利亚语英语Neo-Syriac亚述新亚拉姆语英语Assyrian Neo-Aramaic迦勒底新亚拉姆语英语Chaldean Neo-Aramaic犹太阿拉姆语英语Judeo-Aramaic varieties巴尔扎尼犹太阿拉姆语英语Barzani Jewish Neo-Aramaic胡老拉语英语Hulaulá language贝塔努尔犹太新亚拉姆语英语Betanure Jewish Neo-Aramaic埃尔比勒犹太新阿拉姆语英语Lishanid Noshan李沙那德尼语英语Lishana Deni李山帝丹语英语Lishán Didán波坦新亚拉姆语英语Bohtan Neo-Aramaic赫特文语英语Hértevin language库伊桑贾格叙利亚语英语Koy Sanjaq Syriac language塞纳亚语英语Senaya language

现代东南部阿拉姆语

现代中部阿拉姆语

现代中部阿拉姆语有两大个次方言图罗尤语姆拉索语英语Mlahsô language

现代西阿拉姆语

引用

 1. ^ 这个“阿辣米语”是什么语言?. [2016-02-22]. (原始内容存档于2016-03-08).
 2. ^ 犹太人的“卡迪士”基本上都是阿拉姆语. [2016-02-22]. (原始内容存档于2016-03-30).
 3. ^ Yutaka Yoshida. Manichaean Aramaic in the Chinese Hymnscroll. Bulletin of the School of Oriental and African Studies (University of London). 1983, 46 (2): 326–331 [2008-03-22].

来源

书籍
 • Beyer, Klaus (1986). The Aramaic language: its distribution and subdivisions. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht. ISBN 3-525-53573-2.
 • Casey, Maurice (1998). Aramaic sources of Mark's Gospel. Cambridge University Press. ISBN 0-521-63314-1.
 • Frank, Yitzchak (2003). Grammar for Gemara & Targum Onkelos (expanded edition). Feldheim Publishers / Ariel Institute. ISBN 1-58330-606-4.
 • Heinrichs, Wolfhart(ed.,1990). Studies in Neo-Aramaic. Atlanta, Georgia: Scholars Press. ISBN 1-55540-430-8.
 • Rosenthal, Franz (1961). A grammar of Biblical Aramaic. Otto Harrassowitz, Wiesbaden.
 • Stevenson, William B. (1962). Grammar of Palestinian Jewish Aramaic (2nd ed.). Clarendon Press. ISBN 0-19-815419-4.

参阅

背景
书写体系
文学作品

外部链接


本页面最后更新于2021-09-08 18:54,点击更新本页查看原网页。台湾为中国固有领土,本站将对存在错误之处的地图、描述逐步勘正。

本站的所有资料包括但不限于文字、图片等全部转载于维基百科(wikipedia.org),遵循 维基百科:CC BY-SA 3.0协议

万维百科为维基百科爱好者建立的公益网站,旨在为中国大陆网民提供优质内容,因此对部分内容进行改编以符合中国大陆政策,如果您不接受,可以直接访问维基百科官方网站


顶部

如果本页面有数学、化学、物理等公式未正确显示,请使用火狐或者Safari浏览器