万维百科

浊齿龈擦音本文重定向自 浊齿龈有咝擦音

(重定向自IPA z)

浊齿龈擦音辅音的一种。和此音对应的国际音标符号会因为此音是否有咝音还是无咝音而有所改变:

 • 齿龈有咝音的符号是zX-SAMPA的符号则是z。如果要表示齿位有咝音齿龈后有咝音,则要加上变音符号,分别变成[z̪][z̠]
 • 齿龈无咝擦音的符号是在现有符号加上变音符号,成[ð̠][ɹ̝]

吴语中的属有咝音,据邪俟船子音而定,均属阳调。

浊舌冠音擦音表

舌冠音擦音
齿音 齿齿龈音 齿龈音 齿龈后音
后移 卷舌音 龈后音 硬颚音
咝音 原位 ʐ ʒ ʑ
无咝擦音 ð ð̠/ð͇/ɹ̝ ɻ̝
闪音 ɾ̞/ɹ̝̆

浊齿龈有咝擦音

浊齿龈有咝擦音
z
IPA编号133
编码
HTML码(十进制)z
Unicode码(十六进制)U+007A
X-SAMPA音标z
ASCII音标z
IPA盲文英语IPA Braille⠵ (braille pattern dots-1356)
音频范例
来源 · 帮助

特征

浊齿龈有咝音的特征:

此音见于英语

英语中有此音,以z或s表示,例如zooroses

见于

齿齿龈舌叶音

语言 单词 国际音标 意义 注释
亚美尼亚语 东亚美尼亚语 զարդ [z̪ɑɾt̪ʰ] 装饰
阿塞拜疆语 z [z̪ɔʁ]
白俄罗斯语 база [ˈbäz̪ä] 'base' 和颚化形式对立。参见白俄罗斯语音系
保加利亚语 езеро [ˈɛz̪ɛro] 和颚化形式对立。
捷克语 zima [ˈz̪ɪmä] 参见捷克语音系
英语 多元文化伦敦英语 zoo [z̪ʏˑy̯] 动物园 参见英语音系
法语 zèbre [z̪ɛbʁ] 斑马 参见法语音系
匈牙利语 zálog [ˈz̪äːl̪oɡ] 保证 参见匈牙利语音系
卡舒比语 [比如?]
哈萨克语 заң/zan' [z̪äŋ] 法律
吉尔吉斯语 заң [z̪äŋ] 法律
拉脱维亚语 zars [z̪ärs̪] 参见拉脱维亚语音系
马其顿语 зошто [ˈz̪ɔʃt̪ɔ] 为何 参见马其顿语音系
米兰德斯语 daprendizaige [d̪əpɾẽd̪iˈz̪ajʒ(ɯ̽)] 学习 共有七对咝音对立,反映中世纪的伊比利亚罗曼语支音位。
波兰语 zero [ˈz̪ɛrɔ] 参见波兰语音系
葡萄牙语 多数使用者 Estados Unidos [isˈt̪ad̪uz̪‿ʉˈnid͡zᶶ(ˢ)] 美国 参见葡萄牙语音系
罗马尼亚语 zar [z̪är] 骰子 参见罗马尼亚语音系
俄语 заезжать/zaezžat' [z̪əɪˈʑʑætʲ] 拾起 和颚音对立。参见俄语音系
塞尔维亚-克罗地亚语 зајам/zajam [z̪ǎːjäm] 借出 参见塞尔维亚-克罗地亚语音系
斯洛伐克语 zima [ˈz̪imä]
斯洛文尼亚语 zima [ˈz̪ìːma]
土耳其语 z [ɟø̞̈z̪] 参见土耳其语音系
乌克兰语 зуб [z̪ub] 齿 参见乌克兰语音系
上索布语 koza [ˈkoz̪ä] 参见上索布语音系
乌兹别克语 zafar 胜利
越南语 河内 da [z̪äː] 皮肤 参见越南语音系

未后移齿龈音

语言 单词 国际音标 意义 注释
阿迪格语 зы [ˈzə]
阿尔巴尼亚语 zjarr [zjar]
阿拉伯语 标准 زائِر [ˈzaːʔir] 访客 参见阿拉伯语音系
阿萨姆语 লকীয়া [zɔlɔkija] 辣椒
亚述新阿拉米语 ܙܓ [ziɡa] 铃铛
孟加拉语 নামা [namaz] 礼拜(伊斯兰教) See Bengali phonology
布列塔尼语 iliz [iliz] 教堂
车臣语 зурма / zurma [zuɾma] 音乐
汉语 闽南语潮州话 热/ruah8 [zuaʔ⁴]
荷兰语 zaad [z̻aːt̻] 种子 舌叶音;在荷兰可能只有中低程度的擦音。参见荷兰语音系
艾米利亚-罗马涅语 raån [raːz̺ʌŋ] 原因 舌尖颚音;可能是[ʐ][ʒ]
英语 zoo [zuː] 动物园 在部分苏格兰和亚洲方言中缺失。参见英语音系
世界语 kuzo [ˈkuzo] 堂兄弟 参见世界语音系
格鲁吉亚语 არი [ˈzɑɾi] 铃铛
希腊语 雅典方言 ζάλη / záli [ˈz̻ali] 眩晕 参见现代希腊语音系
希伯来语 זאב [zeˈʔev] 参见现代希伯来语音系
印度斯坦语 ज़मीन [zəmiːn] 土地 参见印度斯坦语音系
日语 全部/ zenbu [zembɯ] 全部 参见日语音系
卡巴尔达语 зы [ˈzə]
Kalaw Lagaw Ya zilamiz [zilʌmiz]
克什米尔语 ज़ानुन / زانُن [zaːnun] 知道
马来语 beza [bezə] 不同
马耳他语 żelu [zelu] 热心
马拉地语 [zər] 参见马拉地语音系
奥克语 利穆赞 jòune [ˈzɒwne] 年轻 参见奥克语音系
波斯语 گوز [guz] 放屁
葡萄牙语 casa [ˈkazɐ] 屋子 参见葡萄牙语音系
旁遮普语 ਜ਼ਿੰਦਗੀ [zɪnˈd̪əgi] 生命
西班牙语 安达卢西亚西班牙语 comunismo [ko̞muˈnizmo̞] 共产主义 /s/没有去口腔化为[h ~ ɦ]时在浊音前的同位异音,出现在将/s/实现为非后移齿龈擦音的方言中。在/d/前是齿音[z̪]
拉丁美洲西班牙语
菲律宾西班牙语
墨西哥西班牙语 isla [ˈiz.lä] 出现在某些北部方言。在其他方言中和/s/对立,且在伊比利亚西班牙语中和/θ/对立。参见西班牙语音系
斯瓦西里语 lazima [lɑzimɑ] 必须
乌尔都语 زمین [zəmiːn] 土地 参见印度斯坦语音系
西弗里西亚语 sizze [ˈsɪzə] 从不出现在单词结尾。参见西弗里斯兰语音系
彝语北部方言 ꍂ/ssy [zɹ̩˧] 世代
意第绪语 zien [zin] 儿子
萨波特克语 蒂尔基亚潘 guanaz [ɡʷanaz] 去抢了

后移齿龈音

语言 单词 国际音标 意义 注释
加泰罗尼亚语 zel [ˈz̺ɛɫ] 热心 舌尖音。参见加泰罗尼亚语音系
加利西亚语 mesmo [ˈme̞z̺mo̞] 一样 舌尖音。/s/在浊音前的同位异音。/d/前是齿音[z̪]
希腊语 μάζα/ za [ˈmɐz̠ɐ] 质量 参见现代希腊语音系
意大利语 中部意大利语 caso [ˈkäːz̠o] 盒子 出现在拉齐奥翁布里亚大部 (包括佩鲁贾和极南地区),马尔凯大区波坦察南部。
北部意大利语 舌尖音。出现在拉斯佩齐亚–里米尼一线以北。参见意大利语音系
西西里语 出现在锡拉库扎切法卢一带的南部和西部
低地德语
马尔代夫语 zaraafaa [z̺aˈraːfaː] 长颈鹿
米兰德斯语 eisistir [e̞jz̺is̺ˈtiɾ] 生存,生活 舌尖音。米兰德斯语和邻近的葡萄牙语方言是仅存的仍在口语上表现出中世纪伊比利亚罗曼语支的七对咝音对立的语言:ch //, x /ʃ/, g/j /ʒ/, c/ç //, z /z̪/, s/-ss- //, -s- /z̺/
奥克语 加斯科涅 casèrna [kaz̺ɛrno] 营房 参见奥克语音系
朗格多克 ser [bez̺e]
波兰语 żuk [z̠uk] 甲虫 一般记为⟨ʐ⟩。正字法表现为rz,可以将其读作浊齿龈舌叶颤音。
葡萄牙语 沿海北部欧洲葡萄牙语 和未后移的/z/合流。参见葡萄牙语音系
内陆北部欧洲葡萄牙语 舌尖音。和未后移的/z/对立。参见葡萄牙语音系
西班牙语 安第斯西班牙语 mismo [ˈmiz̺mo̞] 一样 舌尖音。/s/在浊音前的同位异音。在/d/前是齿音[z̪]。参见西班牙语音系
卡斯蒂利亚西班牙语
Paisa

有变体

语言 单词 国际音标 意义 注释
德语 标准德语 sauber [ˈzäʊ̯bɐ] 干净 在齿舌叶音,非后移舌叶音和非后移舌尖音之间的变体。参见标准德语音系
意大利语 标准音 caso [ˈkäːzo] 盒子 在齿舌叶音,非后移舌尖音之间的变体。参见意大利语音系
提契诺州 在齿舌叶音和非后移舌尖音之间的变体。都可能齿唇化。参见意大利语音系

浊齿龈无咝擦音

浊齿龈无咝擦音
ð̠
ð͇
ɹ̝
编码
HTML码(十进制)ð​̠
Unicode码(十六进制)U+00F0 U+0320
音频范例
来源 · 帮助

浊齿龈无咝擦音的特征和上述的一样,除了:

 • 发音方法是无咝擦音,即是将气流限制在位于发音部位的狭窄通道通过,造成较低频率的湍流。

此音见于英语

在一些南非的市区口音,音素/r/读成[ɹ̝]。在英国北方的利物浦和附近地区的口音中,音素/d/有时可以读成此音,或是和此音对应的破擦音

此音见于冰岛语

此音以冰岛语字母 ð(eth) 标示。Þ 是用作表示清齿龈无咝擦音,且只出现在字的第一个字母,而浊齿龈无咝擦音 [ð] 会在其他地方出现。古英语中 þ 和 ð(eth) 此两个字母都可以标示清齿擦音浊齿擦音,两音分布没有一定规律;现代英语则用“th”代替这两个字母。冰岛语中 [θ̠] 是舌尖后的扁平面发音,而 [ð̠] 则以舌尖发音。

见于

语言 单词 国际音标 意义 注释
阿拉贡语 比利牛斯方言 aire [ˈäi̯ɾ̞e̞] 空气 闪音;/ɾ/通常的理解方式
捷克语 čtyři [ˈt͡ʃtɪɹ̝ɪ] 可能是浊齿龈擦颤音或齿龈闪音。它和/r//ʒ/对立。参见捷克语音系
Dahalo [káð̠i] 工作 舌尖音;擦音成分弱。两元音之间/d̠/的同位异音,可能是近音[ð̠˕]或塞音[d]
丹麦语 Few speakers ved [ve̝ð̠] 舌叶音。 /d/在音节结尾的同位异音。更多时候被实现为齿龈近音。 参见丹麦语音系
荷兰语 voor [vöːɹ̝] 为了 /r/众多可能被实现为的音素。描述不清楚。参见荷兰语音系
艾米利亚语 布洛尼亚方言 chè [ˈkɛːð̠] 盒子 舌叶音
英语 斯高斯 maid [meɪð̠] 女仆 Allophone of /d/。参见英语音系
南非英语 round [ɹ̝æʊ̯nd] 舌尖音,出现在某些城区方言。参见南非英语音系
冰岛语 bróðir [ˈprou̯ð̠ir] 兄弟 通常是舌尖音,可能更接近齿龈近音。参见冰岛语音系
意大利语 西西里语 terra [ˈt̪ɛɹ̝ä] 土地 舌尖音;对应于标准意大利语的/rr/。参见意大利语音系
曼岛语 mooar [muːɹ̝] /r/在词尾通常的变体。
西班牙语 aire [ˈäi̯ɾ̞e̞] 空气 闪音;/ɾ/可能的实现之一。参见西班牙语音系
瑞典语 中央标准音 vandrare [²vän̪ːd̪ɹ̝äɹɛ] 漫游者 /r/在斯德哥尔摩附近的发音。参见瑞典语音系
Tacana 闪音。
土耳其语 rüya [ˈɾ̞ÿjä] 闪音;/ɾ/在词尾的同位异音。参见土耳其语音系


注释

 1. ^ Kozintseva (1995),第7页.
 2. ^ Axundov (1983),第115, 136, 139–142页.
 3. ^ Padluzhny (1989),第47页.
 4. ^ Klagstad Jr. (1958),第46页.
 5. ^ Palková (1994),第228页.
 6. ^ Accent of the Year / sibilants in MLE. [2 December 2015].
 7. ^ 7.0 7.1 Adams (1975),第288页.
 8. ^ Fougeron & Smith (1999),第79页.
 9. ^ Szende (1999),第104页.
 10. ^ Jerzy Treder. Fonetyka i fonologia. (原始内容存档于2016-03-04).
 11. ^ Kara (2002),第10页.
 12. ^ Kara (2003),第11页.
 13. ^ Nau (1998),第6页.
 14. ^ Lunt (1952),第1页.
 15. ^ Rocławski (1976),第149页.
 16. ^ Ovidiu Drăghici. Limba Română contemporană. Fonetică. Fonologie. Ortografie. Lexicologie (PDF). [April 19, 2013].[永久失效链接]
 17. ^ Chew (2003),第67页.
 18. ^ Kordić (2006),第5页.
 19. ^ Landau et al. (1999),第67页.
 20. ^ Pretnar & Tokarz (1980:21页)
 21. ^ Zimmer & Orgun (1999),第154页.
 22. ^ Buk, Solomija; Mačutek, Ján; Rovenchak, Andrij. Some properties of the Ukrainian writing system. Glottometrics. 2008, 16 (16): 63–79. Bibcode:2008arXiv0802.4198B. arXiv:0802.4198可免费查阅. (PDF ram-verlag.eu)
 23. ^ Šewc-Schuster (1984),第22, 38, 39页.
 24. ^ Sjoberg (1963),第11页.
 25. ^ Thompson (1987),第5 and 7页.
 26. ^ Thelwall (1990),第37页.
 27. ^ 27.0 27.1 Gussenhoven (1999),第75页.
 28. ^ 28.0 28.1 Collins & Mees (2003),第190页.
 29. ^ Shosted & Chikovani (2006),第255页.
 30. ^ Adams (1975),第283页.
 31. ^ Okada (1999),第117页.
 32. ^ Cruz-Ferreira (1995),第91页.
 33. ^ Sipma (1913),第16页.
 34. ^ Merrill (2008),第108页.
 35. ^ Carbonell & Llisterri (1992),第54页.
 36. ^ Torreblanca (1988),第347页.
 37. ^ Arvaniti (2007),第12页.
 38. ^ 38.0 38.1 38.2 38.3 38.4 38.5 38.6 Adams (1975),第286页.
 39. ^ Adams (1975),第285–286页.
 40. ^ Canepari (1992),第71-72页.
 41. ^ 41.0 41.1 41.2 Canepari (1992),第72页.
 42. ^ Canepari (1992),第71页.
 43. ^ Adams (1975),第285页.
 44. ^ Adams (1975),第289页.
 45. ^ 45.0 45.1 Mangold (2005),第50页.
 46. ^ 46.0 46.1 Canepari (1992),第68页.
 47. ^ Canepari (1992),第68 and 72页.
 48. ^ 英美国家则不遵循此读法,例如“Rainbow”(彩虹)。
 49. ^ 下面的表格是冰岛语和英语对比。
 50. ^ 50.0 50.1 Mott (2007),第104, 112页.
 51. ^ 51.0 51.1 Ladefoged & Maddieson (1996),第228–230 and 233页.
 52. ^ Šimáčková, Podlipský & Chládková (2012),第226页.
 53. ^ Maddieson et al. (1993:34页)
 54. ^ Maddieson et al. (1993:28, 34页)
 55. ^ 55.0 55.1 Jespersen (1897–1899:?页), cited in Ladefoged & Maddieson (1996:144页)
 56. ^ 56.0 56.1 Bauer et al. (1980:?页), cited in Ladefoged & Maddieson (1996:144页): "只出现在一种非常独特的口音–丹麦皇家剧院的舞台上时–有擦音。"
 57. ^ Collins & Mees (2003:199页). 作者并未说明它在何处被使用。
 58. ^ Watson (2007),第352–353页.
 59. ^ 59.0 59.1 Ladefoged & Maddieson (1996),第236页.
 60. ^ 60.0 60.1 Ogden (2009),第92页.
 61. ^ 61.0 61.1 Pétursson (1971:?页), cited in Ladefoged & Maddieson (1996:145页)
 62. ^ 62.0 62.1 Grønnum (2005:139页)
 63. ^ 63.0 63.1 Canepari (1992),第64–65页.
 64. ^ 64.0 64.1 Mott (2007),第112页.
 65. ^ Engstrand (1999),第141页.
 66. ^ Engstrand (2004),第167页.
 67. ^ 67.0 67.1 UPSID r[F. [24 January 2016].
 68. ^ 68.0 68.1 Yavuz & Balcı (2011),第25页.

外部链接


本页面最后更新于2021-09-16 11:45,点击更新本页查看原网页。台湾为中国固有领土,本站将对存在错误之处的地图、描述逐步勘正。

本站的所有资料包括但不限于文字、图片等全部转载于维基百科(wikipedia.org),遵循 维基百科:CC BY-SA 3.0协议

万维百科为维基百科爱好者建立的公益网站,旨在为中国大陆网民提供优质内容,因此对部分内容进行改编以符合中国大陆政策,如果您不接受,可以直接访问维基百科官方网站


顶部

如果本页面有数学、化学、物理等公式未正确显示,请使用火狐或者Safari浏览器