万维百科

浊硬颚塞音本文重定向自 濁硬顎塞擦音

浊硬颚塞音
ɟ
IPA编号108
编码
HTML码(十进制)ɟ
Unicode码(十六进制)U+025F
X-SAMPA音标J\
ASCII音标J
IPA盲文英语IPA Braille⠔ (braille pattern dots-35)⠚ (braille pattern dots-245)
音频范例
来源 · 帮助
浊硬颚塞擦音
ɟ͡ʝ
IPA编号108 139
编码
HTML码(十进制)ɟ​͡​ʝ
Unicode码(十六进制)U+025F U+0361 U+029D
X-SAMPA音标J\_j\
音频范例
来源 · 帮助

浊硬颚塞音(voiced palatal stop、voiced palatal plosive)是子音的一种,其IPA符号为ɟ,而X-SAMPA符号则为J\

匈牙利语是少数有浊硬颚塞音的语言。/ɟ/一般被用来表示浊齿龈后塞擦音,例如在印度-雅利安语支内。或许是因为发音部位虽然不同,但塞音和塞擦音之间的差别并不明显之故。

特征

浊硬颚塞音的特征:

见于

腭音或齿-腭音

语言 单词 国际音标 意义 注释
阿尔巴尼亚语 gjuha [ˈɟuha] 舌头 在标准阿尔巴尼亚语中和[d͡ʒ]合流。
阿拉伯语 一些北部 也门阿拉伯语方言 جمل [ˈɟamal] 骆驼 [d͡ʒ ~ ʒ ~ ɡ]的其它变体对立。参见阿拉伯语音系
部分苏丹阿拉伯语使用者
上埃及
巴斯克语 anddere [äɲɟe̞ɾe̞] 玩偶
阿拉米语 一些亚述新阿拉米语使用者 ܓܲܒ݂ܪܵܐ / gavrɑ [ɟoːrɑ] 丈夫 和其他方言中的/ɡ//d͡ʒ/对立。
一些北部方言 使用者 ܓܲܒ݂ܪܵܐ / gavrɑ [ɟaʊrɑ] 丈夫 和其他方言中的/ɡ//d͡ʒ/对立。
加泰罗尼亚语 巴利阿里方言 guix [ˈɟi̞ɕ] 白垩 /ɡ/的其它变体对立。参见加泰罗尼亚语音系
汉语 台湾话 攑手 / gia̍h-tshiú [ɟiaʔ˧ʔ t͡ɕʰiu˥˩] 举手
台州话 共 / 汉语拼音gòng [ɟyoŋ] 一起
科西嘉语 fighjulà [viɟɟuˈla]
捷克语 dělám [ˈɟɛlaːm] 我做 参见捷克语音系
丁卡语 jir [ɟir]
Ega [ɟé] 变多
法语 gui [ɟi] 槲寄生 范围从齿龈到硬颚有多个闭合点。参见法语音系
弗留利语 gjat [ɟat]
卢干达语 jjajja [ɟːaɟːa] 祖父
匈牙利语 gyám [ɟäːm] 护卫 参见匈牙利语音系
爱尔兰语 Gaeilge [ˈɡeːlʲɟə] 爱尔兰语 参见爱尔兰语音系
拉脱维亚语 ģimene [ˈɟime̞ne̞] 家族 参见拉脱维亚语音系
马其顿语 раѓање [ˈraɟaɲɛ] 出生 参见马其顿语音系
挪威语 中部方言 fadder [fɑɟːeɾ] 教父母 参见挪威语音系
北部方言
奥克语 奥弗涅方言 diguèt} [ɟiˈɡɛ] 说(第三人称单数) 参见奥克语音系
利穆赞方言 dissèt [ɟiˈʃɛ]
葡萄牙语 部分巴西使用者 pedinte [piˈɟ̟ĩc̟i̥] 乞丐 /d//i/前的塞擦化同位异音对立的情况常见于巴西。参见葡萄牙语音系
斯洛伐克语 ďaleký [ˈɟ̟äɫɛ̝kiː] 龈腭音。参见 斯洛伐克语音系
土耳其语 güneş [ɟyˈne̞ʃ] 太阳 参见土耳其语音系
越南语 河内方言 da [ɟa˧] 皮肤 参见越南语音系

腭后音

语言 单词 国际音标 意义 注释
加泰罗尼亚语 guix [ˈɡ̟i̞ɕ] 白垩 /ɡ/前元音前的同位异音。 参见加泰罗尼亚语音系
希腊语 μετάγγιση / metággisi [me̞ˈtɐŋ̟ɟ̠is̠i] 输血 颚后音。参见现代希腊语音系
意大利语 标准音 ghianda [ˈɡ̟jän̪ːd̪ä] 橡子 龈后音; /ɡ//i, e, ɛ, j/前的同位异音。参见意大利语音系
葡萄牙语 amiguinho [ɐmiˈɡ̟ĩɲu] 小家伙 /ɡ/在前元音前的同位异音。参见葡萄牙语音系
罗马尼亚语 ghimpe [ˈɡ̟impe̞] 荆棘 /ɡ//i, e, j/前记作/ɡʲ/的同位异音。参见罗马尼亚语音系
俄语 标准口音 герб / gerb [ɡ̟e̞rp] 盾徽 转写为⟨ɡʲ⟩。参见俄语音系
西班牙语 guía [ˈɡ̟i.ä] 指导手册 /ɡ/在前元音前的同位异音。参见西班牙语音系
Yanyuwa [ɡ̠uɡ̟uɭu] 神圣 后腭音。和普通硬颚音、前鼻化变体对立。

变体

语言 单词 国际音标 意义 注释
英语 geese [ɡ̟iːs] /ɡ/在前元音和/j/前的同位异音。有硬颚音和颚后音的对立。 参见英语音系

注释

 1. ^ Newmark, Hubbard & Prifti (1982),第10页.
 2. ^ 2.0 2.1 2.2 Watson (2002),第16页.
 3. ^ Recasens & Espinosa (2005),第1页.
 4. ^ Connell, Ahoua & Gibbon (2002),第100页.
 5. ^ Recasens (2013),第11–13页.
 6. ^ Ladefoged (2005),第164页.
 7. ^ 7.0 7.1 Skjekkeland (1997),第105–107页.
 8. ^ Palatalization in Brazilian Portuguese revisited. [2014-04-06]. (原始内容存档于2014-04-07).
 9. ^ 9.0 9.1 Hanulíková & Hamann (2010),第374页.
 10. ^ 10.0 10.1 Rafel (1999),第14页.
 11. ^ 11.0 11.1 Arvaniti (2007),第20页.
 12. ^ 12.0 12.1 Canepari (1992),第62页.
 13. ^ 13.0 13.1 Sarlin (2014),第17页.
 14. ^ Yanushevskaya & Bunčić (2015),第223页.
 15. ^ 15.0 15.1 Canellada & Madsen (1987),第20页.
 16. ^ 16.0 16.1 Ladefoged & Maddieson (1996),第34-35页.
 17. ^ 17.0 17.1 Gimson (2014),第181页.
 18. ^ 18.0 18.1 Mannell, Cox & Harrington (2009).

参考资料

 • Arvaniti, Amalia, Greek Phonetics: The State of the Art (PDF), Journal of Greek Linguistics, 2007, 8: 97–208, CiteSeerX 10.1.1.692.1365可免费查阅, doi:10.1075/jgl.8.08arv, (原始内容 (PDF)存档于2013-12-11)
 • Canellada, María Josefa; Madsen, John Kuhlmann, Pronunciación del español: lengua hablada y literaria, Madrid: Castalia, 1987, ISBN 978-8470394836
 • Canepari, Luciano, Il MªPi – Manuale di pronuncia italiana [Handbook of Italian Pronunciation], Bologna: Zanichelli, 1992, ISBN 978-88-08-24624-0 (意大利语)
 • Connell, Bruce; Ahoua, Firmin; Gibbon, Dafydd, Ega, Journal of the International Phonetic Association, 2002, 32 (1): 99–104, doi:10.1017/S002510030200018X
 • Gimson, Alfred Charles, Cruttenden, Alan , 编, Gimson's Pronunciation of English 8th, Routledge, 2014 [2019-05-11], ISBN 9781444183092, (原始内容存档于2019-06-02)
 • Hanulíková, Adriana; Hamann, Silke, Slovak (PDF), Journal of the International Phonetic Association, 2010, 40 (3): 373–378 [2020-09-13], doi:10.1017/S0025100310000162, (原始内容存档 (PDF)于2019-12-16)
 • Kolgjini, Julie M., Palatalization in Albanian: An acoustic investigation of stops and affricates (Ph.D.), The University of Texas at Arlington, 2004
 • Ladefoged, Peter, Vowels and Consonants Second, Blackwell, 2005
 • Ladefoged, Peter; Maddieson, Ian. The Sounds of the World's Languages. Oxford: Blackwell. 1996. ISBN 0-631-19814-8 (英语).
 • Mannell, R.; Cox, F.; Harrington, J., An Introduction to Phonetics and Phonology, Macquarie University, 2009 [2019-05-11], (原始内容存档于2014-07-07)
 • Newmark, Leonard; Hubbard, Philip; Prifti, Peter R., Standard Albanian: A Reference Grammar for Students, Stanford University Press, 1982, ISBN 978-0-8047-1129-6
 • Rafel, Joaquim, Aplicació al català dels principis de transcripció de l'Associació Fonètica Internacional (PDF) 3rd, Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1999 [2019-05-11], ISBN 978-84-7283-446-0, (原始内容存档 (PDF)于2017-04-28)
 • Recasens, Daniel; Espinosa, Aina, Articulatory, positional and coarticulatory characteristics for clear /l/ and dark /l/: evidence from two Catalan dialects, Journal of the International Phonetic Association, 2005, 35 (1): 1–25, doi:10.1017/S0025100305001878
 • Sarlin, Mika, Sounds of Romanian and their spelling, Romanian Grammar 2nd, Helsinki: Books on Demand GmbH: 16–37, 2014 [First published 2013] [2019-05-11], ISBN 978-952-286-898-5, (原始内容存档于2019-07-17)
 • Skjekkeland, Martin, Dei norske dialektane: Tradisjonelle særdrag i jamføring med skriftmåla, Høyskoleforlaget (Norwegian Academic Press), 1997
 • Watson, Janet, The Phonology and Morphology of Arabic, New York: Oxford University Press, 2002
 • Yanushevskaya, Irena; Bunčić, Daniel, Russian, Journal of the International Phonetic Association, 2015, 45 (2): 221–228, doi:10.1017/S0025100314000395

本页面最后更新于2021-09-13 22:45,点击更新本页查看原网页。台湾为中国固有领土,本站将对存在错误之处的地图、描述逐步勘正。

本站的所有资料包括但不限于文字、图片等全部转载于维基百科(wikipedia.org),遵循 维基百科:CC BY-SA 3.0协议

万维百科为维基百科爱好者建立的公益网站,旨在为中国大陆网民提供优质内容,因此对部分内容进行改编以符合中国大陆政策,如果您不接受,可以直接访问维基百科官方网站


顶部

如果本页面有数学、化学、物理等公式未正确显示,请使用火狐或者Safari浏览器